FEDER

FEDER

Fons Europeu de Desenvolupament Regional


GESTIÓ  DE RESIDUS


 

Què són els Fons Estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constituïxen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, al superar el seu PIB per capita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Europeu de Desenvolupament Regional?

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per a corregir els desequilibris entre les seues regions a través del desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les economies regionals, en el marc de l'objectiu bàsic d'enfortir la cohesió econòmica, social i territorial dins de la Unió Europea.

Objectius del FEDER:

  • Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a aquestes. (EIX PRIORITARI 2).

Prioritats del FEDER:

  • El reforç de les aplicacions de les TIC per a l'administració electrònica

 

Eix prioritari 2: Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a aquestes

Objectiu temàtic

Prioritat d'inversió

Objectius específics

Línies d'actuació

2 – Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a aquestes

2c -Reforç de les aplicacions de les TIC per a l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica.

2.3.1. Promoure els serveis públics digitals, l'alfabetització digital, e-aprenentatge, e-inclusió i e-salut.

SISTEMA INTEL·LIGENT PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS URBANS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

 

Documents de programació

Programa Operatiu FEDER CV 2014-2020

Model de comunicació; models, fitxes i orientacions per a la memòria tècnica i la justificació econòmica…

ORDRE 24/2018, de 18 de setembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-*EMTRE, V3, V4, V5,C1, C2 i C3/V1 en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Convocatòries d'ajudes / Licitacions

- Regulació (ordres, resolucions)

Resolució de 19 de novembre de 2018,de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4,A5, A6, V2- EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1 en el marco del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Resolució de 13 de febrer de 2019, de la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es publica l'ampliació de crèdit disponible per a la concessió de subvencions de la convocatòria d'ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-*EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/ V1 en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a l'exercici 2019.

 

Resolució de 22 de febrer de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es publica l'ampliació del termini de justificació de les ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/ V1 en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a l'exercici 2019

 

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1 en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a l'exercici 2019.

 

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1 en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020. [2020/1481]

 

Resolució de 22 de juny de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, ajudes per a la informatització automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1, susceptibles de ser cofinançades per la Unió Europea a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). [2020/4904]

 

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1 en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020, amb càrrec a la línia S8196 del capitule VII, del Programa 442.50 Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental. [2021/905]

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen ajudes per a la informatització i automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 I C3/V1, susceptibles de ser cofinançades per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). [2021/5435]
 

 

- Documentació complementària (models, manuals, orientacions, fitxes)

- Enllaç a la fitxa del procediment i tramitació en la GUIA PROP

Llistat d'operacions

Seguir les instruccions de l'Annex XII.1 del Reglament UE núm. 1303/2013

Normativa d'aplicació

+ Normativa addicional específica.

Enllaços d'interés

+ Altres enllaços d'interés

Comunicació 2014-2020


MESURES ANTIFRAU

Comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afecten a fons europeus