Visualització de contingut web

FEDER

Fons Europeu de Desenvolupament Regional


GESTIÓ  DE RESIDUS


 

Què són els Fons Estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constituïxen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, al superar el seu PIB per capita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Europeu de Desenvolupament Regional?

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per a corregir els desequilibris entre les seues regions a través del desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les economies regionals, en el marc de l'objectiu bàsic d'enfortir la cohesió econòmica, social i territorial dins de la Unió Europea.

Objectius del FEDER:

  • Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a aquestes. (EIX PRIORITARI 2).

Prioritats del FEDER:

  • El reforç de les aplicacions de les TIC per a l'administració electrònica

 

Eix prioritari 2: Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a aquestes

Objectiu temàtic

Prioritat d'inversió

Objectius específics

Línies d'actuació

2 – Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a aquestes

2c -Reforç de les aplicacions de les TIC per a l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica.

2.3.1. Promoure els serveis públics digitals, l'alfabetització digital, e-aprenentatge, e-inclusió i e-salut.

SISTEMA INTEL·LIGENT PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS URBANS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

 

Documents de programació

Programa Operatiu FEDER CV 2014-2020

Model de comunicació; models, fitxes i orientacions per a la memòria tècnica i la justificació econòmica…

ORDRE 24/2018, de 18 de setembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-*EMTRE, V3, V4, V5,C1, C2 i C3/V1 en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020

Convocatòries d'ajudes / Licitacions

- Regulació (ordres, resolucions)

Resolució de 19 de novembre de 2018,de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4,A5, A6, V2- EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1 en el marco del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Resolució de 13 de febrer de 2019, de la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es publica l'ampliació de crèdit disponible per a la concessió de subvencions de la convocatòria d'ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-*EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/ V1 en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a l'exercici 2019.

 

Resolució de 22 de febrer de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es publica l'ampliació del termini de justificació de les ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/ V1 en el marc del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a l'exercici 2019

 

RESOLUCIÓ d'11 de juny de 2019, de la consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen ajudes per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1 en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020 per a l'exercici 2019.

 

RESOLUCIÓ de 6 de febrer de 2020, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1 en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020. [2020/1481]

 

Resolució de 22 de juny de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen, per a l'any 2020, ajudes per a la informatització automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1, susceptibles de ser cofinançades per la Unió Europea a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). [2020/4904]

 

RESOLUCIÓ de 21 de gener de 2021, de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides per a la informatització-automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 i C3/V1 en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Comunitat Valenciana 2014-2020, amb càrrec a la línia S8196 del capitule VII, del Programa 442.50 Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental. [2021/905]

RESOLUCIÓ de 14 de maig de 2021, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen ajudes per a la informatització i automatització dels ecoparcs de les àrees de gestió A1, A2, A3, A4, A5, A6, V2-EMTRE, V3, V4, V5, C1, C2 I C3/V1, susceptibles de ser cofinançades per la Unió Europea a través del Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). [2021/5435]
 

 

- Documentació complementària (models, manuals, orientacions, fitxes)

- Enllaç a la fitxa del procediment i tramitació en la GUIA PROP

Llistat d'operacions

Seguir les instruccions de l'Annex XII.1 del Reglament UE núm. 1303/2013

Normativa d'aplicació

+ Normativa addicional específica.

Enllaços d'interés

+ Altres enllaços d'interés

Comunicació 2014-2020


MESURES ANTIFRAU

Comunicació d'informació sobre fraus o irregularitats que afecten a fons europeus