Organismes

Portals

Visualització de contingut web

COMUNICACIÓ 3/2018 SOBRE DOCUMENTACIÓ A INCLOURE PER A la SUPERVISIÓ DE REVISIONS DE PREUS

A fi de poder realitzar correctament els corresponents tràmits de supervisió de revisions de preus incloses en Certificacions Finals d'Obra o Liquidacions s'haurà d'adjuntar els següents documents:

• Càlcul de la revisió de preus
• Certificacions ordinàries i certificació final d'obra. Si hi ha una només fórmula de revisió de preus és suficient adjuntar còpia de les caràtules, mentre que si hi ha dues fórmules a més s'incorporarà el resum per capítols de la relació valorada de cadascuna de les certificacions.
• Justificació de la fórmula de revisió de preus d'aplicació mitjançant: còpia del contracte o còpia de l'annex de quadre de característiques particulars del contracte del PCAP.
• Justificació de les dates necessàries per al càlcul de la revisió mitjançant: indicació de la data de publicació en el DOGV de la convocatòria de licitació del contracte, còpia de la resolució d'adjudicació per l'òrgan de contractació, còpia del contracte, còpia de la resolució definitiva d'aprovació del projecte en el cas d'adjudicació conjunta de projecte i obra.
• Justificació de l'import del pressupost vigent (en cas d'una només fórmula de revisió de preus) o pressupost per capítols del projecte vigent (en cas de dues fórmules), mitjançant: còpia del contracte o resolució d'adjudicació (en cas que el pressupost d'adjudicació siga el vigent), còpia de la resolució d'aprovació de modificació del contracte per l'òrgan de contractació o còpia del contracte modificat, indicació del projecte vigent depositat en el repositori documental ALFRESCO o en defecte d'això pressupost del projecte vigent segellat per aquest servei.
• D'acord amb l'art. 103.2 de la Llei 9/2017, no es consideren revisables, entre altres costos allí designats, les despeses generals o d'estructura i el benefici industrial.
• Si escau, còpia de la resolució de suspensió total de les obres i del seu aixecament.

Si es tractara d'un expedient per a proveir la cobertura financera precisa per al pagament de la revisió de preus (article 105 del RGLCAP), també s'haurà d'incorporar el pla d'obra vigent, amb la seua corresponent valoració mensual.

València, 7 de setembre de 2018

El Cap del Servei de Supervisió de Projectes, Infraestructures i Gestió Energètica