Contacto

Contacto

Se li informa que les dades de caràcter personal obtingudes seran objecte de tractament per part de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual cosa ha de llegir la següent informació bàsica sobre protecció de dades:

Nom del tractament: Informació sobre òrgans col·legiats

Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de agricultura i medi ambient

Finalitat del tractament: Informació sobre òrgans i meses de participació, com el Consell Assessor i de Participació de Medi Ambient (CAPMA), les meses forestals i la Comissió de Cooperativisme Agrari Valencià.

Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l'enllaç següent: http://www.gva.es/va/inicio/proc19970

Reclamacions: Sense perjuí de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que li concernixen infringix la normativa en matèria de protecció de dades.

Pot obtindre informació més detallada a l'enllaç següent: https://agroambient.gva.es/registre-de-tractaments

Informació Órgans colegiats
Prova de verificació