Visualització de contingut web

COMUNICACIÓ 1/ 2018 SOBRE DOCUMENTACIÓ A INCLOURE EN EXPEDIENTS DE CERTIFICACIÓ FINAL D´ OBRA PER A PROCEDIR A LA SEUA SUPERVISIÓ

A fi de poder realitzar correctament els corresponents tràmits de supervisió d'aquests expedients, tal com per acord de 24 d'agost de 2012 del Consell, pel qual es determinen els extrems addicionals a comprovar per la Intervenció en l'exercici de la fiscalització de la despesa, (D.O.G.V. núm. 6.849) i d'acord amb el Plec de condicions Administratives de les obres, s'haurà d'adjuntar, a més de la *CFO, els següents documents:

• Acta de comprovació del replanteig de les obres, del projecte principal i dels modificats.
• Còpia de les *caratulas de les Certificacions ordinàries.
• Acta de recepció o acta de comprovació de les obres, si escau.
• Acta i mesurament general de l'obra. Les mesurament de cada unitat d'obra ha de constar amb detall de mesurament desglossat, quan siga procedent.
• Memòria justificativa de les desviacions de mesurament respecte al projecte vigent.
• Relació valorada general.
• Relació valorada comparada per unitats d'obra.
• Justificació de les partides alçades d'acord amb el art.154 del RGLCAP.
• En el cas que, d'acord amb l'articule 242.4.ii de la Llei 9/2017, s'introduïsquen preus nous, haurà de justificar-se que no suposen un increment del preu global del contracte ni afecten unitats d'obra que en el seu conjunt excedisca del 3 per cent del pressupost primitiu d'aquest. La determinació dels preus haurà de fer-se prenent com a referència els preus que van servir de base per a la celebració del contracte, entenent-se com a preus provisionals fins a l'aprovació de la Certificació Final d'Obra.
• Pressupost del projecte vigent, que incloga el quadre de preus núm. 1 o relació de preus unitaris, segellat per aquest servei o certificació del responsable del contracte o indicació del document depositat en el repositori documental ALFRESCO.
• Pressupost d'adjudicació, mitjançant l'aportació de l'els anuncis de licitació i formalització del contracte publicats en el DOGV o en el Perfil del Contractant.
• En cas que l'import de la CFO en concepte de seguretat i salut siga superior al del projecte vigent, aportar el pressupost del Pla de Seguretat i Salut aprovat que justifique aquest import.
• Justificació de l'abonament de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres ICIO), i la taxa de concessió de la llicència necessària per a l'execució de les obres, si fóra exigible.
• Si escau, Certificats i butlletins de les instal·lacions legalitzades i certificat d'eficiència energètica.
• En el cas que s'incloga revisió de preus ha d'aportar-se l'especificat en la comunicació 3/2018.
• Es recomana aportar plans "as built", independentment que s'aporten de nou en el projecte de liquidació.


València, 7 de setembre de 2018.
El Cap del Servei de Supervisió de Projectes, Infraestructures i Gestió Energètica