agents mediambientals

Visualització de contingut web

Què fan?

 

 

Que fan els agents mediambientals?

Les funcions dels agents mediambientals tenen a veure amb la conservació, estudi, gestió i protecció del Medi ambient: la investigació de les causes d'un incendi, la detecció de plagues forestals, control de vies pecuàries, la denúncia d'un abocament, la col·laboració amb els servicis d'emergències per a evacuar persones en cas de desastres naturals o el control de la caça furtiva formen part de les tasques habituals d'aquest cos.

Atesa la naturalesa polivalent dels Agents Mediambientals, el seu treball és molt ampli i divers, i afecta les competències de diversos departaments dins de la Conselleria, però sempre basat en la vigilància, la inspecció, la col·laboració en la gestió dels serveis tècnics, la investigació i la informació i assessorament als ciutadans. En el desenrotllament de la seua activitat tenen la consideració d'agents de l'autoritat i de policia judicial genèrica en l'exercici de les seues competències.

 

 Funcions

MEDI NATURAL

 

Vetlar pel compliment de la legislació vigent en matèria de muntanyes, incendis forestals, caça, pesca, flora i fauna silvestres, espais naturals, camins ramaders, impacte ambiental al medi natural i totes aquelles que li encomane la legislació vigent, i denunciar davant de l'autoritat les infraccions que coneguen.

 

Vigilar, informar i participar en la prevenció de plagues i de malalties forestals en el medi natural.

 

Vigilar, controlar i supervisar treballs i serveis de millora i conservació de muntanyes.

 

Prestar suport en els treballs de defensa de la propietat de les muntanyes gestionats per la Generalitat Valenciana.

Participació o, si fa el cas, control d'aprofitaments forestals.

Col·laborar amb tot tipus d'institucions sense ànim de lucre en tasques relacionades amb l'ús social, recreatiu i didàctic del medi natural, en especial amb la seua protecció i conservació.

 

 

 

 

QUALITAT AMBIENTAL

 

 

Vetlar pel compliment de la legislació vigent en matèria de qualitat ambiental i denunciar davant de l'autoritat les infraccions que coneguen.

 

Entre altres actuacions realitzen controls de qualitat de les aigües i d'abocaments al medi ambient.

 

 

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ AMBIENTAL

 

Vigilar i informar sobre el compliment de les condicions establides en les declaracions i/o estimacions d'impacte ambiental en terrenys forestals.

 

 

 

 

PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

 

Vigilar, informar i participar en la prevenció d'incendis forestals.

 

Participar en l'extinció d'incendis forestals i prestar suport en la investigació de les seues causes.