Organismes

Portals

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE LA REDACCIÓ DELS PLANS LOCALS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS (PLPIF)

Com ha de figurar el PLQ en el PLPIF?

El Pla local de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) i el Pla local de cremes (PLQ) són dos documents independents un de l'altre, si bé en el primer ha d'incloure's un breu esment al segon, perquè el seu contingut siga complet. No obstant això, tots dos plans tenen un procediment d'aprovació específic i que és diferent un respecte de l'altre.

El PLPIF ha d'identificar, en el seu apartat de "normativa local" de la memòria, quin és l'estat en què es troba el municipi respecte al PLQ, atès el moment en què s'està redactant el PLPIF.

En aquest sentit, el municipi, sota el seu propi criteri, pot situar-se en un dels 3 estats següents:

a) No disposa de PLQ.
b) Es troba tramitant l'aprovació d'un nou PLQ al mateix temps que tramita l'aprovació del PLPIF.
c) Disposa d'un PLQ aprovat.

En el cas "a", atès que disposar d'un PLQ aprovat no és obligatori, n'hi ha prou amb indicar en el PLPIF que el municipi no disposa d'ell. Quan succeeix d'aquesta manera, les cremes en el municipi es regeixen per la normativa general que li és aplicable.

En el cas "b", quan el municipi no disposa d'un PLQ aprovat anteriorment, no han de figurar com un annex del PLPIF les versions del PLQ que es troben encara en tramitació i que encara no estiguen aprovades per la Generalitat. Si això últim succeeix durant la tramitació del PLPIF, s'atendrà a l'indicat per al cas "c".

En el cas "b", però quan el municipi sí que disposa d'un PLQ aprovat per la Generalitat i s'ha iniciat la tramitació d'un nou per a reemplaçar-ho, pot figurar com un annex del PLPIF el PLQ aprovat i que previsiblement serà substituït pel següent, però no les versions del PLQ que es troben encara en tramitació per a ser aprovades per la Generalitat. Quan s'indique en el PLPIF l'estat en què es troba el municipi respecte al PLQ, s'identificarà el PLQ actual i la resolució que certifica la seua aprovació, destacant el fet que es troba en tramitació un nou que el substituirà. Si això últim succeeix durant la tramitació del PLPIF, s'atendrà a l'indicat per al cas "c".

En el cas "c", el PLPIF pot incorporar el PLQ com un dels seus annexos, però no és una condició obligatòria. Si bé, quan s'incloga un PLQ aprovat en els annexos del PLPIF, necessàriament ha de tractar-se de la versió aprovada per la Generalitat, que és a la qual es refereix la seua resolució aprovatòria. En la descripció de la normativa local del municipi, on s'indique en el PLPIF l'estat en què es troba el municipi respecte al PLQ, s'identificarà sempre la resolució que certifica la seua aprovació. 

En què consisteix la informació del PLQ que ha d'aportar el PLPIF?

Quan el municipi dispose d'un Pla local de cremes (PLQ) aprovat per la Generalitat, el Pla local de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) ha d'incloure una informació bàsica respecte d'aquest. L'objectiu que figure d'aqueixa manera és que les consultes que en ell es facen, sobre el que es preveu en matèria de prevenció d'incendis a nivell municipal, siguen completes.

Aquesta informació bàsica del PLQ consisteix en una avaluació que realitza el tècnic redactor del PLPIF sobre el PLQ en vigor, un quadre resum amb els seus aspectes més rellevants i un mapa amb la zonificació que en ell s'estableix.

En l'avaluació s'ha d'analitzar breument si el Pla local de cremes compleix o no els requisits mínims que especifica el Pla de prevenció d'incendis forestals de la demarcació a la qual pertany el municipi. Aquest contingut ha de figurar en l'apartat "Marc normatiu" del PLPIF.

El quadre resum ha d'indicar les dates autoritzades de crema per a cada sector o zona, per a les zones homogènies si n'hi haguera, i per a cada activitat. Aquest contingut ha de figurar en l'apartat "Marc normatiu" del PLPIF.

El pla del PLQ ha de representar la zonificació del terme municipal als efectes previstos en aquest. Aquest contingut ha de figurar en l'apartat " Cartografia " del PLPIF.

Incloure aquests tres continguts en el PLPIF, és opcional quan es tracte d'un PLPIF del tipus reduït..

Són d'aplicació immediata els models de combustible publicats recentment per la Conselleria competent en incendis forestals?

No necessàriament. La caracterització mitjançant models de combustible que incloga el PLPIF per al municipi pot determinar-se pel tècnic redactor de la manera que considere més convenient a les seues circumstàncies.
Els models de combustibles són una eina al servei dels tècnics per a facilitar, entre altres aspectes, la caracterització de la vegetació en relació a l'estimació del risc estructural d'incendis.
Un dels aspectes fonamentals dels PLPIF és caracteritzar la vegetació existent en el moment de la seua elaboració en relació amb els incendis forestals. Per a això, el PLPIF ha d'emprar la informació que aporten els models de combustibles, com és el cas de l'elaboració d'un mapa de combustibilitat a escala local adaptat a la realitat actual de la vegetació existent en el municipi.
Els models de combustible poden utilitzar-se, entre altres, per a estimar l'altura de flama d'un incendi mitjançant diferents mètodes. Aquesta altura de flama permet al seu torn calcular l'amplària dels elements de ruptura de combustible (àrees tallafocs) d'acord amb la metodologia del Pla de Silvicultura Preventiva.

Mostrant 21 - 23 de 23 resultats
Articles per pàgina 20
de 2