Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Normativa d'aplicació

DISPOSICIONS COMUNITÀRIES

 • Reglament (CE) 1234/2007 del Consell, de 22 d'octubre de 2007, pel qual es crea una organització comuna de mercats agrícoles i s'establixen disposicions específiques per a determinats productes agrícoles (Reglament únic per a les OCM).
 • Recentment derogat pel Reglament (UE) 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual es crea l'organització comuna de mercats dels productes agraris i pel qual es deroguen els Reglaments (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE 1037/2001 i (CE) 1234/2007.
 • Reglament (CE) 1580/2007, de la Comissió, de 21 de desembre de 2007, pel qual s'establixen disposicions d'aplicació dels Reglaments (CE) 2200/96, 2201/96 i 1182/2007 del Consell en el sector de la fruita i hortalisses (El R (CE) ha sigut derogat pel R (UE) 543/2011, que l'habilita parcialment a través de disposicions transitòries).
 • Reglament d'Execució (UE) 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, pel qual s'establixen disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 1234/2007, del Consell, en els sectors de la fruita i hortalisses, i de la fruita i hortalisses transformades.

Recentment modificat pel Reglament d'execució (UE) 956/2013, de la Comissió, de 4 d'octubre de 2013, que modifica el Reglament d'Execució (UE) 543/2011, pel que fa al pagament de l'ajuda a les organitzacions de productors del sector de la fruita i hortalisses

 • Reglament d'Execució (UE) 701/2012, de la Comissió, de 30 de juliol de 2012, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 543/2011 que establix disposicions d'aplicació del Reglament (CE) 1234/2007, del Consell, en els sectors de la fruita i hortalisses i de la fruita i hortalisses transformades.
 • Reglament d'Execució (UE) 755/2012, de la Comissió, de 16 d'agost de 2012, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) 543/2011, en relació amb les condicions de subvencionabilitat dels costos específics de les actuacions mediambientals en el marc dels programes operatius de les organitzacions de productors en el sector de fruita i hortalisses.

DISPOSICIONS NACIONALS

 • Estatut del Fons Espanyol de Garantia Agrària, aprovat pel Reial Decret 1441/2001, de 21 de desembre, modificat per Reial Decret 1516/2006, de 7 de desembre.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Reial Decret 2320/2004, de 17 de desembre, pel qual es regulen determinades competències en relació amb l'ajuda econòmica comunitària a les organitzacions de productors que constituïsquen un fons operatiu.
 • Reial Decret 1972/2008, de 28 de novembre, sobre reconeixement d'organitzacions de productors de fruita i hortalisses (modificat pel Reial Decret 1302/2009).
 • Reial Decret 1302/2009, de 31 de juliol, sobre fons i programes operatius de les organitzacions de productors de fruita i hortalisses (derogat pel RD 1337/2011).
 • Reial Decret 1337/2011, de 3 d'octubre, pel qual es regulen els fons i programes operatius de les organitzacions de productors de fruita i hortalisses.

DISPOSICIONS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 • Orde de 30 de maig de 1997, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'atribuïx la competència per a l'aprovació dels programes operatius presentat per les organitzacions de productors de fruita i hortalisses reconegudes per la conselleria.
 • Decret 124/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual es designa l'organisme pagador dels gastos corresponents a la Política Agrícola Comuna a la Comunitat Valenciana i se n'establix l'organització i el funcionament (es designa a l'AVFGA).
 • Acord de 13 de setembre de 2011, pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEAGA entre l'organisme pagador i els distints òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.
 • Orde de 6 d'octubre de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula la retirada del mercat de fruita i hortalisses amb destinació a alimentació animal en estat fresc i biodegradació, en el marc dels programes operatius de les organitzacions de productors de fruita i hortalisses.
 • Decret 185/2010, de 5 de novembre, del Consell, pel qual es regula el contingut i els requisits mínims dels plans de control d'ajudes finançades amb càrrec al Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (FEAGA) i al Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER).
 • Decret 187/2012, de 21 de desembre, del Consell, pel que aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Presidència i de la Conselleria de Presidència i d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.
 • Instrucció d'arxiu, de 24 de gener de 2013 de la Subsecretaria la de Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua sobre eliminació de documents no originals del Servici de Concentració de l'Oferta i Cooperativisme

CIRCULARS FEGA DE COORDINACIÓ

 • Circular FEGA 10/2013, autorització d'organitzacions caritatives i centres benèfics per a distribució gratuïta de retirada de fruites i hortalisses.
 • Circular de Coordinació 25/2013. Pla Nacional de Controls Administratius i sobre el Terreny, aplicables a les ajudes a les organitzacions de productors de fruita i hortalisses que constituïsquen un fons operatiu (Modifica a la Circular de Coordinació 6/2013).
 • Circular FEGA 37/2012, Normes de coordinació per a verificar les condicions de reconeixement de les organitzacions de productors de fruita i hortalisses.
 • Circular de Coordinació 28/2013. Normes de coordinació dels procediments de gestió de crisi dels programes operatius de les organitzacions de productors de fruita i hortalisses. (Substituïx les circulars 33/2008, 41/2008, i 17/2010)