Visualització de contingut web

Aplicació

Per a la consecució dels objectius assenyalats abans s'estableix el Pla General de Maneig, que té per objectiu la gestió d'un conjunt de tàxons considerats prioritaris en el Programa, orientat a la conservació i l'ús sostenible dels recursos. El conjunt esmentat es composa principalment de tàxons estructurals, és a dir, fisonòmicament o funcionalment importants, habitualment utilitzats en restauracions ambientals; s'inclouen també certes espècies amb valor etnològic o etnoagrari, autòctones o no.

 

El Pla s'estructura en tres nivells, amb mesures i accions de conservació d'intensitat creixent. L'elecció d'un nivell o altre es basarà en una anàlisi prèvia de l'estat del recurs que es desitja conservar. El desenvolupament d'un nivell d'intensitat superior pressuposarà l'execució prèvia o paral·lela del d'intensitat inferior. L'aplicació de les accions i mesures incloses en els mateixos podrà ser total o parcial.

 

Les Àrees de Reserva Genètica, establides en el marc del Pla General de Maneig, són figures específiques per a la promoció de la conservació dinàmica. Es tracta d'àrees que inclouran poblacions o parts de poblacions representatives o singulars en relació amb la variació genètica d'una o més espècies. Hauran d'estar aïllades de possibles fonts de contaminació gènica i s'hi haurà de garantir un ambient adequat per a la regeneració natural. La supervivència d'aquestes àrees s'haurà d'assegurar mitjançant la protecció contra qualsevol tipus de dany que pose en perill la seua existència.

 

Com a complement a les accions sobre el territori es contempla també la creació de col·leccions de germoplasma i de plantes vives. Caldrà mantindre una important col·lecció activa, que incloga lots de tàxons de diferents hàbitats i procedències, així com col·leccions de base, de manteniment a llarg termini, que inclouran lots de materials de reproducció de les Àrees de Reserva Genètica i de poblacions d'espècies singulars. Es valorarà l'interès que puguen tindre certes plantacions d'avaluació genètica i d'experimentació per a la conservació ex situ dels recursos de determinades espècies o genotips.

 

En el cas que existissen dificultats en el desenvolupament del Pla General, o quan es detecten situacions d'amenaça o risc que posen en perill la permanència in situ dels recursos genètics, s'hauran de dissenyar Plans Operatius específics per a pal·liar o superar aquestes dificultats o amenaces.

 

Un Pla Operatiu contindrà la informació bàsica requerida per a enquadrar la problemàtica que es pretén resoldre. Haurà d'indicar els objectius específics, la metodologia o mesures que es es faran servir -caldrà que estiguen suficientment recolzades per arguments científics i tècnics- i el període de realització. Serà preceptiva la consulta sobre el contingut del Pla Operatiu almenys a un expert en la matèria, les propostes del qual es consideraran en el disseny del mateix. Es farà com a mínim una memòria final amb els resultats obtinguts i proposant noves metes i recomanacions de futur.

 

El desenvolupament del Pla General de Maneig i dels Plans Operatius durà aparellat l'elaboració d'un Pla d'Actuacions Anual, que aplegarà les activitats prevists per a aqueix període. El document inclourà una breu descripció de les activitats, les unitats administratives involucrades en cadascuna d'elles i les necessitats pressupostàries quan el Pla requerisca d'assignacions específiques.

Coordinació i difusió

El Banc de Llavors Forestals de la Generalitat Valenciana, adscrit al CIEF, és el departament coordinador i impulsor dels plans i accions que es desenvolupen en el marc d'ECOGEN.

 

A més a més es crea un grup de treball integrat pel CIEF, el Servei d'Ordenació i Gestió Forestal i les Unitats Tècniques de Recursos Genètics i Vivers de cadascuna de les direccions territorials, procurant en tot cas de promoure la cooperació amb les unitats tècniques del Servei d'Espais Naturals i Biodiversitat i del Servei de Gestió d'Espais Naturals Protegits.

 

Per últim, atès el caràcter supraregional dels recursos genètics forestals, es col·laborarà amb les Comunitats Autònomes veïnes i amb el Comitè Nacional de Millora i Conservació de Recursos Genètics Forestals.