Visualització de contingut web

Tríptic

El medi ambient i el seu estat de conservació és actualment un dels problemes amb què s'enfronta la societat moderna. Els ports esportius i les activitats que en ells es desenvolupen poden ser generadors d'impactes negatius sobre el medi ambient. Actualment, el medi marí està patint les conseqüències d'una contaminació ambiental creixent a causa de la mala gestió dels aprofitaments dels recursos naturals. Aquesta situació és especialment delicada en els ports esportius, ja que pel seu emplaçament i per la naturalesa de les activitats que es desenvolupen en les seues instal·lacions, són susceptibles de provocar afeccions al medi ambient que els rodeja.

Els ports esportius han de prendre conciència i assumir la responsabilitat derivada del seu comportament en la preservació de l`entorn del port per a amb l`esforç conjunt - evitar la pèrdua de biodiversitat marina, l`esgotament dels recursos, l`acumulació de substàncies perilloses i, en definitiva, l`empitjorament gradual de l`estat del medi ambient, com també afavorir la seua regeneració.