Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Guía de ECMCA' s. Entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental

Guia ECMCA's. Entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental
 
La diversitat de tasques de control i vigilància a efectuar en el camp de la qualitat ambiental suposa un alt grau d'especialització tècnica i genera un gran nombre d'actuacions com a clara conseqüència de l'aplicació del principi de prevenció en el funcionament de les instal·lacions industrials més contaminants plasmat en la Directiva 96/61/CE, relativa a la prevenció i al control integrat de la contaminació, per mitjà de la que s'establixen mesures per a evitar, o almenys reduir les emissions d'estes activitats en l'atmosfera, l'aigua i el sòl, inclosos els residus, per a aconseguir un nivell elevat de protecció del medi ambient considerat en el seu conjunt. Dita Directiva va ser incorporada a l'ordenament jurídic intern amb la Llei 16/2002, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació, on basant-se en la figura de l'autorització ambiental integrada s'establixen els condicionants ambientals per a l'explotació de les instal·lacions.

Per a fer possible que les funcions d'anàlisi, informe i altres actuacions que han de realitzar-se per a complir amb la normativa vigent en matèria de medi ambient i que les dites actuacions siguen validades per l'Administració competent s'ha creat el Registre d'Entitats Col·laboradores en Matèria de Qualitat Ambiental (ECMCA's) i s'han establit els requisits que deuen complir les dites entitats, regulat a través del Decret 229/2004, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'establixen les funcions de les Entitats Col·laboradores en matèria de Qualitat Ambiental i es crega i es regula el seu registre.  

Este enfocament global exigix a les Entitats Col·laboradores que disposen de una capacitat i solvència suficient en diversos camps en la matèria per a poder actuar amb eixa perspectiva global i integrada de la prevenció i control de la contaminació. 

En l'àmbit de la Comunitat Valenciana es va designar a l'Entitat Nacional de Acreditació (ENAC) com a organisme d'acreditació en el marc del seguiment i la verificació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

El Registre d'Entitats Col·laboradores en matèria de Qualitat Ambiental està adscrit a la Conselleria de Vaig mesurar Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, sent l'òrgan competent per a la resolució de les sol·licituds d'inscripció en el Registre, així com la gestió d'este, la Direcció General per al Canvi Climàtic, a través del Centre de Tecnologies Netes.