Organismes

Portals

Visualització de contingut web

El control integrado de la contaminación en la Comunitat Valenciana

El control integrat de la contaminació a la Comunitat Valenciana

Llei de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental

Portada Control Integrado Contaminación

La Directiva 96/61/CE, del Consell, de 24 de setembre, relativa a la prevenció i control integrats de la contaminació (IPPC), es va traslladar a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 16/2002, d'1 de juliol, del mateix nom.

Conscient de la necessitat d'un enfocament integrat i preventiu en el tractament de la contaminació basat en criteris de senzillesa i agilitat per a l'administrat, la Generalitat, des de la seua potestat per a dictar normes addicionals de protecció ambiental, ha aprovat la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental, de 15 de setembre, la qual, amb un plantejament més ambiciós, defineix, reestructura i aclareix el sistema d'autorització ambiental vigent a la Comunitat Valenciana, i implanta un model d'intervenció administrativa ambiental que es caracteritza per l'adopció d'un tractament preventiu de la contaminació.

Amb aquesta publicació, síntesi divulgativa d'aquesta nova norma i del seu decret de desenvolupament, pretenem proveir d'un instrument útil els diferents agents implicats, empreses, entitats col·laboradores de les administracions públiques, que facilite la tramitació de l'autorització ambiental, centrant-se  en la descripció dels tres procediments d'intervenció administrativa a què hauran de sotmetre's les instal·lacions que desenvolupen alguna de les activitats incloses en el seu àmbit d'aplicació, d'acord amb la seua incidència ambiental: autorització ambiental integrada, llicència ambiental i comunicació ambiental.

Descarregar