Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Obligaciones

Qualsevol trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat haurà de complir els requisits generals següents:

 • Disposar amb caràcter previ al començament d'un trasllat d'un contracte de tractament.
 • Adjuntar un document d'identificació, als efectes de seguiment i control.

 • Presentar una notificació prèvia de trasllat als òrgans competents de les comunitats autònomes d'origen i destinació amb una antelació mínima de deu dies a la data prevista per al trasllat. Ara bé, aquesta notificació únicament s'ha d'efectuar en els supòsits següents, previstos en l'apartat 2 de l'article 3 del Reial Decret 180/2015:

  1. Els trasllats de residus perillosos que es destinen a valoració o a eliminació.

  2. Els trasllats de residus no perillosos que es destinen a eliminació o es destinen a instal·lacions d'incineració classificades com a valoració (operació R1, segons l'annex II de la Llei 22/2011, de 28 de juliol).

  3. Els trasllats de residus domèstics mesclats (identificats amb el codi LER 20 03 01) que es destinen a valoració

  4. Els trasllats els residus que reglamentàriament s'establisquen.

 

Pel que fa a l'entrada i eixida de residus del territori nacional, el Reglament (CE) núm. 1013/2006 preveu dos procediments:

 • Trasllats de residus subjectes al procediment de notificació i autorització prèvia per escrit (capítol 1 del Reglament).
 • Trasllats de residus subjectes al requisit d'informació general (capítol 2 del Reglament).

Per a determinar el procediment que s'ha de seguir és necessari conéixer la "categoria" del residu i l'operació de tractament a què serà sotmés (valoració o eliminació).