Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Environmental Electronic Exchange guide (E3G)

Les Comunitats Autònomes i el Ministeri competent al medi ambient han acordat un protocol per a intercanviar electrònicament la informació sobre producció i gestió de residus.

Conforme a la disposició addicional primera del Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat els tràmits en ell regulats es realitzaran per via electrònica. Per a açò les Administracions Publiques (AA.PP.) van posar a la disposició dels usuaris la notificació prèvia de trasllat, el document d'identificació i la memòria anual en els portals Web o seus electròniques de les AA.PP..

No obstant açò per a facilitar que les empreses que disposen o vulguen disposar de sistemes d'informació propis puguen desenvolupar aplicacions per a intercanviar electrònicament informació amb els sistemes d'informació de residus de les AA.PP. es procedeix a publicar la documentació següent:

  • els esquemes E3L 3.0 de les Notificacions Prèvies de Trasllats, els Documents d'Identificació i les Memòries Anuals de Gestors a intercanviar electrònicament entre AA.PP., els operadors de trasllats i els gestors de tractament;

  • la primera versió 1.0 de la Guia I3G 3.0 per a l'intercanvi electrònic d'informació sobre residus que inclou una descripció dels conceptes en què es basa aquest intercanvi d'informació. Aquesta guia inclou un annex III relatiu a la interpretació dels esquemes. En una versió posterior d'aquesta guia s'incorporaran els fluxos d'informació del procediment electrònic de trasllats.

El llenguatge adoptat per a facilitar l'intercanvi electrònic d'informació és un standard XML denominat I3L. Aquest llenguatge en la versió 2.3. ja era utilitzat en l'intercanvi electrònic d'informació relativa al trasllat de residus perillosos de conformitat amb el Reial decret 833/1988. L'entrada en vigor de la Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats i del Reial decret 180/2015, pel qual es regula el trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat, ha fet necessari desenvolupar una nova versió 3.0 adaptada als canvis normatius.