Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Definición

La Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats, establix, en la secció quarta del capítol II, el règim dels trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat, així com l'entrada i eixida de residus del territori nacional.

S'entén per «trasllat de residus a l'interior del territori de l'Estat» el transport de residus des d'una comunitat autònoma a una altra amb la finalitat de sotmetre'ls a valoració i a eliminació (operacions de la D1 a la D12, i de la R1 a la R11, segons els annexos I i II de la Llei 22/2011), inclosos els trasllats que es produïxen a instal·lacions que realitzen operacions de valoració o eliminació intermèdies (D13 a D15 i R12 o R13). Aquests trasllats es regeixen pel que estableix l'article 25 d'aquesta llei, desplegat per mitjà del Reial Decret 180/2015, de 13 de març (BOE núm. 83, de 07/04/2015).

La persona física o jurídica que pretén traslladar o fer traslladar residus a una altra comunitat autònoma per al tractament es defineix com a «operador del trasllat». L'operador serà alguna de les persones físiques o jurídiques referides en la llista de l'article 2.a) del Reial Decret 180/2015, elegides d'acord amb l'ordre establit en aquesta. Com a regla general, serà el productor dels residus i en el cas que intervinguen en el trasllat el negociant o l'agent podran ser aquests els operadors del trasllat en lloc del productor.

L'entrada i eixida de residus del territori nacional, així com el trànsit per aquest, es regeix pel que estableix l'article 26 de la Llei 22/2011 i en el Reglament (CE) núm. 1013/2006, del Parlament Europeu i del Consell de 14 de juny de 2006, relatiu al trasllat de residus. En aqueste tipus de trasllat de residu es defineix l'operador del trasllat com a «notificador».