3. Operadors afectats per la llei

3.1. Qui és responsable mediambiental del dany?

3.1. Qui és responsable mediambiental del dany?

 • Els operadors de les activitats econòmiques o professionals
 • "Operador":Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que exercisca una activitat econòmica o professional o que, en virtut de qualsevol títol, controle la dita activitat o tinga un poder econòmic determinant sobre el seu funcionament tècnic
 • Es presumix, excepte prova en contra, que l'activitat ha causat el dany o amenaça quan, atenent a la seua naturalesa intrínseca o a la forma en què s'ha desenvolupat, siga apropiada per a causar-ho.

3.2. Quines són les obligacions que la llei imposa als operadors d'activitats econòmiques?

3.2. ¿Cuáles son las 3.2. Quines són les obligacions que la llei imposa als operadors d'activitats econòmiques?que la ley impone a los operadores de actividades económicas?

La llei distingix quant al seu nivell d'exigència entre activitats incloses en l'Annex III (potencialment contaminants) i no incloses en este annex.

3.2.1. Obligacions dels operadors de l'Annex III

 • PREVINDRE, EVITAR I REPARAR  +  SUBSCRIURE GARANTIA FINANCERA OBLIGATÒRIA

3.2.2. Obligacions dels operadors distints de l'Annex III

 • Sí no hi ha DOL, CULPA O NEGLIGÈNCIA
  • PREVINDRE I EVITAR EL DANY MEDIAMBIENTAL
 • Sí que hi ha DOL, CULPA O NEGLIGÈNCIA
  • PREVINDRE, EVITAR I REPARAR EL DANY MEDIAMBIENTAL 

3.3. Quines són les activitats incloses en l'Annex III?

3.3. Quines són les activitats incloses en l'Annex III?

 • Explotació d'activitats subjectes a autorització ambiental integrada,annex
 • I de la Llei 16/2002 de prevenció i control integrats de la contaminació
 •  Activitats i establiments subjectes a l'àmbit d'aplicació del Reial decret 1254/1999, de mesures de control d'accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses
 •  Activitats de gestió de residus, subjectes a permís o registre
 • de conformitat amb la Llei 10/1998, incloent explotació abocadors i la seua clausura, així com la incineració d'estos
 • Abocaments d'aigües interiors superficials , subterrànies, abocaments d'aigües interiors i mar territorial subjectes a autorització
 • Abocament o injecció de contaminants en aigües superficials o subterrànies subjectes a autorització, permís o registre
 • Captació o represamiento
 • d'aigües subjectes a autorització
 • La fabricació, utilització, emmagatzemament, transformació, embotellat, alliberament en el medioambiente
 • i transport de: substàncies perilloses, productes fitosanitaris i els biocides
 • El transport per carretera, ferrocarril, per vies fluvials, marítim o aeri de mercaderies perilloses o contaminants
 • Instal·lacions contaminants de l'atmosfera
 • Tota utilització confinada, transport, comercialització i alliberament intencionat d'OMG
 • El trasllat transfronterer de residus
 • La gestió de residus de les indústries extractives