Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Plans d'obres

Tal com establix la Llei 8/2002, de 5 de desembre, d'Ordenació i Modernització de les Estructures Agràries de la Comunitat Valenciana, una de les funcions d'interés agrari de la Comunitat Valenciana és la realització o finançament d'obres d'interés general per al desenrotllament, ordenació i modernització del sector agrari.

Considera diversos tipus d'obres d'interés general:

  1. Sanejament de terres, sondeigs d'investigació i de captació d'aigües subterrànies, conduccions d'aigua per a reg, desaigües, electrificacions, instal·lacions de bombament, dessalinització d'aigües salobres, capçals de filtrats i abonats sempre que siguen per a ús comunitari, així com automatismes necessaris per a una millor i més racional utilització, incloent-hi si és el cas les construccions necessàries tant per a instal·lacions com per a l'emmagatzematge de productes o materials.
  2. Canalització i protecció de marges en llits públics, camins agrícoles d'ús general.
  3. Basses de regulació i emmagatzematge, les capacitats del qual hauran de ser justificades en funció dels cabals i procedències de les seues aigües.
  4. Anivellació i condicionament de terrenys, reguerons i assarbs en explotacions i aquelles altres que servisquen per a eliminar els accidents artificials del terreny que dificulten el cultiu en comú en explotacions associatives o en zones de concentració parcel·lària.
  5. En les entitats legalment constituïdes per al cultiu o l'explotació en comú, construccions o instal·lacions destinades a la implantació de sistemes de cultiu tecnològicament avançades.
  6. Construccions i instal·lacions ramaderes d'ús comunitari en projectes de ramaderia sostenible.
  7. Obres necessàries per a la conservació del medi ambient rural i en especial per a evitar els seus impactes ambientals.
  8. Obres necessàries per a la conservació del patrimoni artístic o de singular interés agrari de la Comunitat Valenciana.
  9. En general les que s'autoritzen a incloure en este grup, sempre que es tracte d'obres que beneficien les condicions de tota la zona i que s'estimen necessàries per a l'actuació de la conselleria competent en matèria d'agricultura per mitjà del decret del Govern corresponent.

La Llei 8/2002 també indica que les actuacions directes en esta matèria hauran de ser arreplegades en plans d'obres, aprovats per orde de la conselleria competent en matèria d'agricultura, i que les obres d'interés general que s'incloguen en eixos plans podran ser projectades, realitzades i sufragades íntegrament per la pròpia conselleria.