Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Plagues amb mesures especials de control

En este apartat es fa una presentació de les plagues i malalties més importants davant de les que es desenrotllen, en l'actualitat programes de vigilància en el cas de no haver-se detectat en la Comunitat Valenciana, i de control i eradicació si és el cas.

Candidatus Liberibacter spp. bacteris associats a la malaltia de l'huanglongbing (HLB) o greening dels cítrics i els seus insectes vectors.

 

1a Webinar Projecte Pre-HLB - Tècniques i control de material vegetal, 10 i 11 de novembre 2020  - Programa i inscripcions

 

Epitrix spp. (Pulguilla de la creïlla)

Erwinia amylovora (El foc bacterià de les rosàcies)

Eurytoma amygdali (Vespeta de l'ametller)

Paysandisia archon

Plenodomus tracheiphilus [=Phoma tracheiphila]  (Mal sec dels citrics)

Pomacea maculata (=P. insularum) (Caragol poma)

Pseudomonas syringae pv. actinidae (El xancre bacterià del kiwi)

Rhynchophorus ferrugineus (Morrut roig de la palmera)

Scirtothrips dorsalis

Tecia solanivora

Xanthomonas campestris pv. pruni

Xylella fastidiosa