Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Àmbit de actuació

El sector agrícola de la Comunitat Valenciana representa, aproximadament, el 77% de producció final agrària, amb oscil·lacions anuals segons el valor de les produccions agrícoles i ramaderes. En termes absoluts, per a l'any 2009, la primera estimació del valor de la producció arriba a 2.243 M €.

Esta activitat s'exercix sobre 688.400 ha cultivables, un 30% del territori disponible. D'estes, 352.000 ha són de secà i 336.125 ha són de regadiu. La superfície cultivada es distribuïx per les tres províncies, Castelló representa un 22% del total; Alacant, un 27%; i València, un 51%.

Entre els subsectors agrícoles destaquen, per la superfície ocupada, els cítrics, amb un 31%; seguit del conjunt d'altres fruiters, tant de secà com de regadiu, que representen el 24%; l'oliverar que ocupa el 16%; els cereals, amb el 7%; la vinya, amb un 14%; i les hortalisses, amb un 4%. No obstant això, considerada la primera estimació del valor de la producció vegetal de 2009, la contribució dels diferents sectors és diferent. Els cítrics aporten un 50% del valor final, davant del 10% que representen altres fruites. Les hortalisses, que inclouen les flors i les plantes de planter representen un 32% del valor final. El vi i most, l'oli i els cereals representen d'acord amb els valors d'eixe exercici el 2,5 , el 2 i el 2,6 % del total.